Over ons

Geschiedenis & Doelstelling

De heemkundevereniging Wielder heeft zijn wortels in de voormalige studieclub St. Augustinus, opgericht in 1956 onder leiding van Jeup Lemmens. Deze club is helaas door het wegvallen van diverse leden uitgedoofd.

Na de herindeling van Wijlre (1982) met Gulpen is in 2001 op initiatief van wijlen Niek Gossens opgepakt om in de vorm van een vereniging deze activiteiten opnieuw leven in te blazen. Op 6 september 2002 werd de Heemkundevereniging Wielder in haar huidige vorm opgericht. Een eerste activiteit was om het archiefmateriaal van de studieclub boven water te krijgen en systematisch te ordenen. 

Het nieuwe Wielderhoes bood een uitstekend ruimte voor huisvesting.

De Heemkundevereniging heeft ten doel: de kennis van- en de belangstelling voor het eigen heem (lees Wijlre) te bevorderen en te streven naar het behoud, herstel en bescherming van die waardevolle cultuurelementen, die eigen zijn aan ons dorp. Denk aan karakteristieke gebouwen en gehuchten, de lokale natuur, het Wielders dialect, oude gebruiken en verenigingen, maar ook de bekende en minder bekende persoonlijkheden uit ons dorp.
Onder het werkgebied “ons heem / Wijlre” verstaan wij de voormalige gemeente Wijlre (opgeheven per 1 januari 1982) en haar eeuwenoude voorganger de Rijksheerlijkheid Wijlre. Naast de voor de hand liggende woonkernen Wijlre, Etenaken, Stokhem en Elkenrade, behoren hiertoe ook, in meer of mindere mate, de volgende gehuchten en buurtschappen: Beertsenhoven, Berghof, Haasstad, Keutenberg, Scheulder, Heerstraat, Wolfshuis, Gasthuis, Schoonbron, Opscheumer, Ransdaal, Lubosch, Cartils en Fromberg.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

– Het publiceren van artikelen geschreven door leden en (oud)dorpsgenoten. Korte artikelen vinden hun weg naar het tweemaal per jaar verschijnende periodiek. Langere artikelen of complete boeken worden jaarlijks uitgegeven.
– Onderzoek van bronnen en literatuur in openbare en particuliere archieven, bibliotheken en verzamelingen.
– Het behouden en het bevorderen van het Wielders dialect en het verzamelen van gedichten en verhalen.
– Het beheren, inrichten en exploiteren van een ruimte voor het realiseren van taken, die voortvloeien uit de doelstelling.
– Het verzamelen van streekeigen voorwerpen en vastleggen van gebruiken van geschiedkundige waarde.
– Het houden van tentoonstellingen, lezingen en excursies.
– Het vastleggen van opmerkelijke zaken. Het kopen van heemkundige literatuur en het beheer hiervan via onze bibliotheek.
– Streven naar het behoud van de natuurlijke omgeving, gebouwen, kunst, landschappen.
– De vorming van werkgroepen en commissies ter behartiging van bovengenoemde taken.
– De samenwerking met instellingen, stichtingen en verenigingen, welke dezelfde doelstelling nastreven.

Bestuur

Leon Hupperichs: voorzitter

Marlies Brants: bestuurslid

Linda Vleugels: bestuurslid